۱۴۰2 : سال مهار تورم، رشد تولید            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2023 : آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها            

شرح وظایف اداره شبکه پایش هواشناسی

1-بررسی وارائه توجیهات مستدل جهت توسعه شبکه ایستگاههای هواشناسی استان

2-نظارت برحسن اجرای دستورالعمل های تخصصی ابلاغی از ستاد در ایستگاههای هواشناسی

3- همکاری در طراحی فرم های ثبت اطلاعات مورد نیاز کلیه ایستگاهها

4-تعیین نیازهای مهارتی کارکنان شبکه دیدبانی استان جهت طی دوره های لازم ومرتبط

5- کنترل ونظارت بر چگونگی گزارش های ارسالی ایستگاهها وگزارش های دریافتی از طریق سامانه مخابراتی هواشناسی به صورت همزمان

6- نظارت و پیگیری پرداخت حق الزحمه متصدیان ایستگاههای اقلیم شناسی وبارانسنجی مطابق یا مقررات مربوط

7- همکاری مستمر در تهیه مطالب مربوط به فعالیت ایستگاههای شبکه دیدبانی جهت درج در نشریات و بولتن های استان و سازمان

8-پیگیری بهبود مسیر توسعه شغلی کارشناسان هواشناسی همدیدی شاغل در ایستگاهها