۱۴۰2 : جهش تولید با مشارکت مردم            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2024 :«خط مقدم اقدام اقلیمی»            

معرفی خدمات

معرفی خدمات

 

عنوان خدمت کلان(شناسه خدمت) عنوان زیر خدمت(شناسه زیرخدمت) نحوه ارائه زیر خدمت راهنمای استفاده از زیرخدمت اطلاعات تکمیلی زیر خدمت (شناسنامه زیر خدمت) لینک صفحه دریافت خدمت FAQ SLA شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیرخدمت
ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم شناسی ارائه گزارشات اقلیم شناسی خشکسالی الکترونیکی فایل راهنمای دریافت زیرخدمت لینک صفحه زیرخدمت در سامانه ملی خدمات دولت- ویژه مردم لینک صفحه دریافت خدمت سوالات متدوال مربوط به هر زیرخدمت بیانیه توافق سطح خدمت

واحد تحقیقات

03536842234

ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم شناسی ارائه گزارشات اقلیم شناسی الکترونیکی فایل راهنمای دریافت زیرخدمت لینک صفحه زیرخدمت در سامانه ملی خدمات دولت- ویژه مردم لینک صفحه دریافت خدمت سوالات متدوال مربوط به هر زیرخدمت بیانیه توافق سطح خدمت

واحد تحقیقات

03536842234

ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم شناسی پیش بینی آلودگی هواو گردوخاک الکترونیکی فایل راهنمای دریافت زیرخدمت لینک صفحه زیرخدمت در سامانه ملی خدمات دولت- ویژه مردم لینک صفحه دریافت خدمت سوالات متدوال مربوط به هر زیرخدمت بیانیه توافق سطح خدمت

واحد پیش بینی

03536842232

03536842233

ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم شناسی پیش بینی هواشناسی هوانوردی الکترونیکی فایل راهنمای دریافت زیرخدمت لینک صفحه زیرخدمت در سامانه ملی خدمات دولت- ویژه مردم لینک صفحه دریافت خدمت سوالات متدوال مربوط به هر زیرخدمت بیانیه توافق سطح خدمت

واحد پیش بینی

03536842232

03536842233
ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم شناسی پیش بینی هواشناسی کشاورزی الکترونیکی فایل راهنمای دریافت زیرخدمت لینک صفحه زیرخدمت در سامانه ملی خدمات دولت- ویژه مردم لینک صفحه دریافت خدمت سوالات متدوال مربوط به هر زیرخدمت بیانیه توافق سطح خدمت

واحد پیش بینی و واحد تحقیقات

03536842232

03536842234
ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم شناسی پیش بینی هواشناسی جاده ای الکترونیکی فایل راهنمای دریافت زیرخدمت لینک صفحه زیرخدمت در سامانه ملی خدمات دولت- ویژه مردم لینک صفحه دریافت خدمت سوالات متدوال مربوط به هر زیرخدمت بیانیه توافق سطح خدمت

واحد پیش بینی

03536842232

03536842233
ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم شناسی پیش بینی هواشناسی آبشناسی الکترونیکی فایل راهنمای دریافت زیرخدمت لینک صفحه زیرخدمت در سامانه ملی خدمات دولت- ویژه مردم لینک صفحه دریافت خدمت سوالات متدوال مربوط به هر زیرخدمت بیانیه توافق سطح خدمت

واحد پیش بینی

03536842232

03536842233
ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم شناسی پیش بینی خدمات عامه هواشناسی الکترونیکی فایل راهنمای دریافت زیرخدمت لینک صفحه زیرخدمت در سامانه ملی خدمات دولت- ویژه مردم لینک صفحه دریافت خدمت سوالات متدوال مربوط به هر زیرخدمت بیانیه توافق سطح خدمت

واحد پیش بینی

03536842232

03536842233
ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم شناسی تحلیل داده و ارائه آمار و اطلاعات هواشناسی الکترونیکی فایل راهنمای دریافت زیرخدمت لینک صفحه زیرخدمت در سامانه ملی خدمات دولت- ویژه مردم لینک صفحه دریافت خدمت سوالات متدوال مربوط به هر زیرخدمت بیانیه توافق سطح خدمت

واحد آمار و اطلاعات

03536842203

03536842202

 تاریخ ثبت : 28 تیر 1402
  آخرین به روزرسانی : 3 مرداد 1402
 
 7761