"حلول سال نو در طلیعه بهارپر طراوت قرآن مبارک باد"            ۱۴۰2 : سال مهار تورم، رشد تولید            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2023 : آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها            

نظرسنجی پیشرفته

 

نظرسنجی پیشرفته

 

شمارهعنوانشرح
1نظرسنجی

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1400/10/14