۱۴۰2 : جهش تولید با مشارکت مردم            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2024 :«خط مقدم اقدام اقلیمی»            
نظرسنجی بخش کشاورزی

سؤالات

1 1- فعالیت عمده شما در کدام بخش کشاورزی است ؟
                       
2 2- چند درصد از پیش بینی های اعلام شده درست بوده است ؟
              
3 3- چند درصد از توصیه های هواشناسی کشاورزی را به کار می بندید؟
              
4 4- توصیه های اعلام شده تا چه حد در بهبود تولیدات شما موثر بوده است ؟
              
5 5- چند درصد از عملیات کاری خود را با توجه به توصیه های اعلام شده تنظیم می نمایید ؟
              
6 6-توصیه های اعلام شده چند درصد در کاهش خسارت ناشی از عوامل جوی به محصولات شما موثر بوده است ؟