۱۴۰۱ : سال تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2022 : هشدار سریع واقدام سریع            

شرح وظایف  اداره مهندسی تجهیزات هواشناسی

1- نیاز سنجی ، اعلام نیاز و پیگیری تامین تجهیزات انواع ایستگاه های سنتی و خودکار هواشناسی استان  (فرودگاهی ، جاده ای ، سینوپتیک ، اقلیم شناسی ، باران سنجی ،آلودگی ...)

 2-نصب ، راه اندازی ونگهداری دستگاهها و تجهیزات ایستگاههای هواشناسی استان

3-تعمیر وکالیبراسیون دستگاهها و تجهیزات ایستگاههای هواشناسی استان

4- اجرای دستورالعمل های ابلاغی در ارتباط با استفاده صحیح از ادوات هواشناسی و طریقه نصب و بهره برداری و موارد فنی مربوط

5- بازدید فنی دوره ای از ایستگاههای هواشناسی و کسب اطمینان از صحت عملکرد تجهیزات و دستگاههای هواشناسی

P هماهنگی با ستاد جهت ایجاد کارگاههای تعمیر ونگهداری ادوات وکالیبراسیون در مراکزاستانها