"شهادت بانوی دو عالم امّ ابیها حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها بر عموم مسلمانان تسلیت باد"            ۱۴۰۱ : سال تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2022 : هشدار سریع واقدام سریع            

ایستگاه سینوپتیک ایستگاههایی هستند که بطور همزمان در سراسر دنیا بر اساس ضوابط و مقررات سازمان جهانی هواشناسی بطور 24 ساعته موظف به اندازه گیری و تهیه پارامترهای جوی و ارسال آنها در شبکه مخابراتی ،به ترتیب سه ساعت به سه ساعت بنام سینوپ و ساعت به ساعت به نام متار می باشندو برحسب مورد استفاده دارای انواع مختلف هستند.

ایستگاههای سینوپتیک :1- اصلی 2- تکمیلی 3- فرودگاهی

دستورالعمل نصب ايستگاههاي هواشناسي

انتخاب محل زمين ايستگاههاي هواشناسي

با عنايت به مراتب ذكر شده، اهميت استاندار در امور انتخاب زمين مناسب و طريقه نصب ادوات مشخص مي گردد. تدارك و تهيهمحل مناسب براي جايگاه سكوي ادوات و نصب درست و نگهداري ، امري مهم است چون پايه واساس كليه پارامترهاي جوي اخذ شده مي باشد بنابراين محل يك ايستگاه بايستي در قطعهزميني نسبتا" مسطح و باز و فاقد هر نوع مانع بوده و به روي اي زمين ساختمانهواشناسي و سكوي ادوات احداث شود.

لازم به ذكر است كه ضرورتي ندارد كه محل سكو صد در صد تخت باشد بلكه بايستي با توجه به عوارض طبيعي زمين شيب احتمالي راتا حدود 40% الي 50% تعديل نموده و سكو را احداث كرد و بر طبق توصيه هاي سازمانهواشناسي جهاني WMO موقعيت قرار گرفتن و ارتفاع از سطح زمين كليه دستگاههايهواشناسي بر روي سكو بايد در سراسر انواع ايستگاهاي شبكه مشابه و يكسان باشد و درهنگام احداث ايستگاه بايستي توجه كرد كه از حداقل سيمان و بتون سطحي استفاده شودوارتفاع، اقطار و رنگ پايه (لوله يا نبشي) و تورهاي حصار ادوات هماهنگ و بطور يسكانبوده تا خطاهاي ناشي از گرماي ويژه اجسام جنبي ادوات در محيط سكو تا حد امكان بهيكديگر نزديك بوده تا آمارهاي بدست آمده از ايستگاههاي مختلف قابل مقايسه و محاسبهگردد. براي اين منظور سكوهاي هواشناسي از نقطه نظر اندازه، محصور بودن، طرز قرارگرفتن، ارتفاع پايه ادوات و دستگاههايكسان گردد و محل ايستگاه بايد طوري انتخاب شودكه ديده باني اوضاع جوي از آن محل معرف هواي منطقه وسيعي از آن محيط است كه فاصلهسكوي ادوات بايد از موانع فاصله مناسب داشته باد تا پارامترهاي جوي اندازه گيريواقعي و صحيح باشد.

فاصله سكوي ادوات بايستي به نسبت ارتفاع يك و فاصله ده از موانع مجزا مثل ساختمانهاي منفرد، كوچك يا درختان باغچه وخيابان حد وسعت كم و در يك يا چند نقطه محدود، با مساحت كم فاصله داشته باشند و ازساختمانهاي بلند و مساحت زياد كه بيش از نيمي از دو ضلع يك زاويه از پلاتفرم را تحتتاثير قرار مي دهند به نسبت يك ارتفاع و بيست فاصله از آن مانع دور شود و سكويادوات هواشناسي بايستي از تاسيساتي كه در زمين ايجاد لرزش مي كنند مثل محل عبوركاميونهاي سنگيني جاده هاي اتوبان و خطوط آهن و در فرودگاهها نزديك محل فرودهواپيما و امثال آن، همچنين كو هستانها و اطراف ايستگاه حالت كريدور هوائي را پيدانكند و يا در عمق گوديها كه كوههاي اطراف مانند ديوار آنرا پوشانده باشد.

سکوی ایستگاه سینوپتیک

1- سکوی استاندارد ایستگاه های سینوپتیک در ابعاد 26*26 متر بوده که بایستی سطح آن کاملا هموار, فاقد هر نوع پستی و بلندی و در حالت طبیعی زمین و با توجه به عوارض طبیعی زمین با شیب ملایم باشد واگر شیب زمین زیاد باشد بایستی بنابر اظهار فصل قبلی تا حدود مشخص شده تعدیل گردد

2- پایه های حصار از لوله نبشی نمره 4یا 5 که ارتفاع آن از سطح زمین 5/1 متر و به فاصله دو متر از همدیگر نصب گردند

3- توری حصار بایستی از شبکه 4*4 یا 5*5 تدارک گردد

4- گذرگاه ها بایستی به صورت منفصل ونا پیوسته و بعرض حداکثر 50 سانتی متر احداث شود که فاصله هر قطعه حداقل 30سانتیمتر باشد.

5- سطح پلتفرم بایستی از خاک طبیعی محلبوده و از شن ریزی و هر گونه تغییر اساسی خودداری گردد.

6- سطح پلتفرم باید از خار و خاشاک وعلفهای هرز غیر طبیعی پاک سازی شود.

7- پوشش گیاهی داخل سکو های هواشناسی وپلتفرم در محیط هایی که در شرایط کلی محیط سبز است مثل گیلان و مازندران بهمان صورتو بدون تغییر باشد و فقط نباید ارتفاع گیاهان از 10 سانتی متر بیشتر باشد .

8- در مناطق خشک و نیمه خشک باید پلتفرم پاکسازی و از خار و خاشاک و پوشش گیاهی غیر طبیعی پاکسازی گردد.

9- ردیف اول از سمت شمال از شرق به غربباد نمای پاندولی باد نگار و بادنمای الکترونیکی بوده که در ارتفاع استاندارد 10متر نصب می شود .

10- ردیف دوم ادوات مربوط به پناهگاه (جعبه اسکیرین) می باشد که ارتفاع پایه از سطح زمین 170 سانتی متر می باشد . بایستییک پله دو طبقه که حداکثر ارتفاع آن 70 سانتی متر باشد جهت سهولت قرائت سایکرومتردر کنار آن نصب می گردد.

11-ردیف سوم ادوات در سمت شرق سکوی برفدر ابعاد 100*100 سانتی متر احداث می شود ارتفاع سکو نباید از 15 سانتی متر بیشترباشد .

12- روبروی سکوی اندازه گیری برف تازه بارانسنج قرار دارد که ارتفاع آن از سطح زمین 100 سانتی متر است

13- در سمت غرب ردیف سوم دستگاه باران نگار قرار دارد که ارتفاع سطح دهانه تا زمین 200 سانتی متر می باشد.

14- ردیف چهارم به ترتیب از شرق به غرب دستگاه تشعشع سنج الکتریکی ارتفاع کمی تا سطح زمین 135 سانتی متر

دستگاه اکتینو گراف ارتفاع کفی تا سطح زمین 135 سانتی متر

دستگاه آفتابنگار ارتفاع کفی تا سطحزمین 135 سانتی متر

دستگاه بادنگار مکانیکی ارتفاع فنجان تا سطح زمین 200 سانتی متر

15- کرت دماسنج های خاک در جنوب شرقیدر ابعاد 6*4 متر که توسط یک دیوار بتونی بعرض و ارتفاع 15 سانتی متر محصور می گرددداخل کرت بایستی از هر گونه سنگ پاک سازی شوند و ترمومترهای عمق خاک به ترتیب ازغرب به شرق 100، 50 ،30 ، 20 ، 10 ، 5 سانتی متری و ترمومترهای حداقل و حداکثر خاک نصب و تعبیه می گردد.

16- محل طشت تبخیر در سمت جنوب غربی بوده که بایستی پایه زیرین طشت از حداقل بتون ریزی که ارتفاع حداکثر آن 15 سانتیمتر که به صورت چهار مثلث کوچک احداث شود که به سادگی هوا از آن عبور کند و پایه چوبی طشت بر روی آن قرار می گیرد و همواره بایستی توجه شود که زیر طشت باز بوده وهوا جریان داشته باشد و همچنین از ارتفاع زیاد نیز پرهیز گردد.

17-شیر آب از طشت فاصله داشته و ازقرار دادن شیر بر روی طشت پرهیز گردد و ضروریست در کلیه ایستگاه های تبخیر سنجی یک منبع ذخیره آب قرار داده شود که جهت تامین آبهای لازم از آب همدما استفاده گردد.

18- جهت روشنایی محوطه پلتفرم می توانبا قرار دادن چهار چراغ روشنایی دو چراغ در روی ضلع شمالی دو چراغ در ضلع جنوبی بافواصل مساوی و یا چهار چراغ در چهار گوشه پلتفرم استفاده گردد.

19- کلیه پایه های حصار و ادوات بایستی به رنگ سفید رنگ آمیزی گردد.

20-بازرسی سالیانه از کلیه ایستگاه های سینوپتیک توسط بازرسین فنی مناطق ضروری می باشند

21- پلتفرم ایستگاه های سینوپتیک اقلیم شناسی و غیره بایستی هر سال رنگ آمیزی ، پاکسازی و باز سازی گردد.

اداره دیده بانی استان یزد شامل 11 اداره هواشناسی سینوپتیک می باشد

1.اداره  هواشناسی سینوپتیک یزد

2.اداره هواشناسی سینوپتیک ابرکوه

3. اداره هواشناسی سینوپتیک بافق

4.اداره هواشناسی سینوپتیک عقدا

5.اداره هواشناسی سینوپتیک طبس

6.اداره هواشناسی سینوپتیک مهریز

7. اداره هواشناسی سینوپتیک رباط پشت بادام

8. اداره هواشناسی سینوپتیک گاریزات

9.اداره هواشناسی سینوپتیک مروست

10. اداره هواشناسی سینوپتیک میبد

11. اداره هواشناسی سینوپتیک هرات

 

                                                                       نقشه پراکندگی ایستگاههای سینوپتیک