" 1400 سال تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها "            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2021 : اقیانوس, وضع هوا و اقلیم ما            

شرح وظایف گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی 

1-کاربردی نمودن اطلاعات جوی وارائه خدمات هواشناسی به بخشهای دولتی و خصوصی در زمینه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و زیربنایی در سطح استان

2- مشارکت در طرحها و پروژه های مشترک تحقیقاتی ومطالعاتی با موسسات و مراکز تحقیقاتی استان با هماهنگی ستاد مرکزی سازمان

3-تهیه و آزمون مدل های عددی پیش بینی متناسب با کاربردهای مختلف اطلاعات وخدمات هواشناسی ، نیاز کاربران واقلیم منطقه

4- مطالعه وتحقیق پیرامون تاثیر پدیده های جوی وتغییر اقلیم منطقه برجنبه های مختلف اقتصادی ، صنعتی ، اجتماعی ، زیر بنایی استانی

5-همکاری در ایجاد بانک اطلاعات هواشناسی کاربردی