۱۴۰2 : سال مهار تورم، رشد تولید            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2023 : آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها            

 ارتباط با حراست اداره کل هواشناسی استان یزد

 

شماره تماس: 37231116-035