پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

ایستگاه

یزد

رباط

گاریزات

بافق

عقدا

مروست

میبد

مهریز

ابرکوه

هرات

بهاباد

بارش ماهیانه

14.5

17.6

14.3

9.7

8.1

8.7

6.4

17

4.5

2.4

22.3

ارتفاع برف تجمعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درجه حرارت میانگین

20.5

19.5

16.9

22.1

20.6

17.6

19.7

19

17.7

18.1

19.2

درجه حرارت میانگین کمینه

14.1

13.4

5.8

14.4

14.3

9.9

10.9

13

10.6

11.5

11.9

درجه حرارت میانگین بیشینه

26.4

25.2

20.4

30

26.6

25.3

27.5

24.5

24.6

24.7

25.8

حداقل مطلق

5.8

4.4

-2.2

6.1

5.7

-0.2

1.2

4.9

2.4

3.2

3.7

حداکثر مطلق

33.8

32.2

26.4

37.7

33.4

32

34.5

31

30.8

30.8

33

ساعات آفتابی

245.1

251.7

226.7

228.4

232

223.4

257.7

242.7

234.2

254.8

233.3

رطوبت کمینه

3

9

7

4

1

1

1

2

1

2

5

رطوبت بیشینه

100

92

89

100

85

100

100

100

92

76

100

رطوبت میانگین

29

32

34

27

21

37

29

29

34

26

34

تبخیر ماهیانه

277.8

268.4

113.7

251.5

313

236.1

274.7

244.1

330.8

285.7

295.2

سمت باد بیشینه

250

200

280

020

240

310

200

300

260

230

230

سرعت باد بیشینه

23

24

14

22

28

24

27

22

28

20

25

تعداد روز بارانی

7

7

7

5

5

3

3

7

4

2

7

تعداد روز یخبندان

0

0

2

0

0

1

0

0

0

0

0