پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

ایستگاه

یزد

رباط

گاریزات

بافق

عقدا

مروست

میبد

مهریز

ابرکوه

هرات

بهاباد

بارش ماهیانه

10.9

12

26

11.7

16.7

14.8

12.2

6.9

14

20.5

6.6

ارتفاع برف تجمعی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

درجه حرارت میانگین

9.7

8.3

5.6

10.6

10

8.2

8.6

8.9

8.2

9

8.2

درجه حرارت میانگین کمینه

4.5

3.8

-1.7

4.3

5.7

1.2

1.9

4

2.3

2.9

1.2

درجه حرارت میانگین بیشینه

16.1

13.6

13

19.1

15.1

17.3

16.5

14.6

15.2

16.5

16

حداقل مطلق

0.5

-0.9

-5

-0.2

2

-2.4

-2.6

0.5

-1.5

-1.4

-3.7

حداکثر مطلق

24.3

22.5

18

26.9

23

22.8

24.6

21.7

21

21.6

22.3

ساعات آفتابی

220.5

211.1

213.5

232.1

199.3

235.2

219.5

220.9

227.4

24

227.1

رطوبت کمینه

13

17

5

10

9

4

13

13

20

2

11

رطوبت بیشینه

100

100

97

100

99

98

100

100

100

99

100

رطوبت میانگین

50

49

53

42

45

49

54

49

52

42

49

تبخیر ماهیانه

82.8

93

 

91.2

96

 

84.4

63.5

87.3

19.5

92.3

سمت باد بیشینه

320

210

290

280

230

310

340

10

270

200

220

سرعت باد بیشینه

11

15

8

18

17

16

14

12

16

13

14

تعداد روز بارانی

5

4

4

5

5

2

4

4

3

3

3

تعداد روز یخبندان

0

2

25

1

0

15

10

0

6

5

11