پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

ایستگاه

یزد

رباط

گاریزات

بافق

عقدا

مروست

میبد

مهریز

ابرکوه

هرات

بهاباد

بارش ماهیانه

5.4

10.4

12.3

5.1

0.7

0

7.2

2.8

6.1

0

5.5

ارتفاع برف تجمعی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

درجه حرارت میانگین

13.6

12

8.2

14.1

13.9

11.1

12.4

12.4

11.8

12.3

11.5

درجه حرارت میانگین کمینه

7.3

6.3

0.1

6.2

8.1

2.8

4

6.5

4.6

4.7

3.5

درجه حرارت میانگین بیشینه

20.8

17.9

16.2

23.8

20

20.8

21.1

18.6

19.4

19.9

19.5

حداقل مطلق

1.5

1.2

-5.8

-0.4

2.8

-4.4

-2.9

0.4

-0.8

-2.4

-2.4

حداکثر مطلق

30.8

28.1

24.6

32.7

29.1

31

30.2

29.5

28.2

28

29.3

ساعات آفتابی

270.9

251.9

263.7

271.2

259.6

262.4

268.2

268.3

275.4

273.4

260.6

رطوبت کمینه

004

014

012

005

007

006

009

006

008

005

006

رطوبت بیشینه

100

098

095

100

093

093

100

100

100

074

100

رطوبت میانگین

032

041

036

029

029

030

037

032

034

028

039

تبخیر ماهیانه

136.7

136.2

67.7

167.5

161.2

78.9

132.1

129.3

164

111.5

165.1

سمت باد بیشینه

310

170

240

340

230

260

320

280

250

240

210

سرعت باد بیشینه

19

19

11

19

19

20

20

20

20

14

22

تعداد روز بارانی

3

4

1

2

2

0

3

2

2

0

4

تعداد روز یخبندان

0

0

16

3

0

10

10

0

2

6

7