پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

ایستگاه

یزد

رباط

گاریزات

بافق

عقدا

مروست

میبد

مهریز

ابرکوه

هرات

بهاباد

بارش ماهیانه

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ارتفاع برف تجمعی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

درجه حرارت میانگین

28.9

27.6

21.6

29.0

29.9

25.3

27.7

27.3

26.9

25.7

25.8

درجه حرارت میانگین کمینه

21.1

20.6

12.7

18.5

23

15.2

17.7

17.4

18.4

17.5

17

درجه حرارت میانگین بیشینه

36.6

34.7

30.5

39.5

36.8

30.4

37.7

37.3

34.8

34

34.6

حداقل مطلق

18.4

16.8

7.7

14.8

20.6

12.5

13.2

19.1

15.4

14.4

12.6

حداکثر مطلق

39.4

37.5

33

42.4

39.3

37.7

40.2

37.4

36.3

36.2

37.8

ساعات آفتابی

345.1

328.3

342.8

349.4

336.1

338.5

355.3

345.2

339.1

331.7

339.2

رطوبت کمینه

2

7

8

2

1

3

3

3

2

2

3

رطوبت بیشینه

25

51

42

28

18

33

26

21

26

32

34

رطوبت میانگین

11

15.6

21

11

9

15

13

10

13

13

12

تبخیر ماهیانه

392.9

428.8

346.2

430.2

419.2

332.7

338.7

391

408.4

393

441.7

سمت باد بیشینه

340

140

040

360

330

020

050

360

240

320

350

سرعت باد بیشینه

13

9

10

19

19

14

15

16

12

11

18

تعداد روز بارانی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

تعداد روز یخبندان

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0