پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

 

ايستگاه

يزد

رباط

گاريزات

بافق

عقدا

مروست

ميبد

مهريز

ابركوه

هرات

بهاباد

بارش ماهيانه

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ارتفاع برف تجمعي

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

درجه حرارت ميانگين

29.4

28.1

21.5

29.5

30.4

25.7

28.1

28.2

26.9

26.2

26.2

درجه حرارت ميانگين كمينه

21.6

20.7

12

19.4

23.5

16.1

18.8

21

18.7

17.8

17.3

درجه حرارت ميانگين بيشينه

37.2

35.4

31.1

39.5

37.4

35.3

37.3

35.3

35.2

34.5

35.1

حداقل مطلق

18.4

17.4

7.8

16.4

21.4

12.4

14.4

18.2

16

15.6

14.6

حداكثر مطلق

39.4

37.5

33.6

42.8

39

37.6

41

37.4

37.8

36.4

37.2

ساعات آفتابي

345.9

350.1

321

348.5

331.9

330.8

345.6

345.4

331.7

319.4

343

رطوبت كمينه

6

11

13

5

7

12

12

7

7

8

7

رطوبت بيشينه

19

25

30

20

21

32

30

18

23

25

21

رطوبت ميانگين

13

18

22

13

14

22

21

12

15

17

14

تبخير ماهيانه

396.4

389.9

355.1

410.2

446.2

322.9

389.2

391.3

394

398.4

417.2

سمت باد بيشينه

320

200

060

350

260

270

220

350

170

230

330.

سرعت باد بيشينه

13

15

09

16

17

8

10

17

10

10

14

تعداد روز باراني

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

تعداد روز يخبندان

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0