پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

 

ايستگاه

يزد

رباط

گاريزات

بافق

عقدا

مروست

ميبد

مهريز

ابركوه

هرات

بهاباد

بارش ماهيانه

5.8

1.1

14.6

1.3

3.2

19.2

1.4

10.7

14.5

19.9

4.3

ارتفاع برف تجمعي

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

درجه حرارت ميانگين

20

21.7

14.4

24.2

22.8

19.2

22.3

20.8

19.6

19.7

20.7

درجه حرارت ميانگين كمينه

13.7

15.4

6.4

16.3

16.8

11.5

15.3

14.3

12.5

13

13.7

درجه حرارت ميانگين بيشينه

26.4

27.9

22.4

32.1

28.9

27

29.2

27.2

26.7

26.4

27.6

حداقل مطلق

12

9

0.8

10

12.4

6.2

9.9

9

7.3

7.8

7.2

حداكثر مطلق

35.4

34.6

28.2

38.4

36

33.2

36.8

33.6

32.4

32.8

34.4

ساعات آفتابي

326.1

319.6

309.4

310

316.7

311.2

327.8

319.7

305.3

307

300.8

رطوبت كمينه

3

8

5

3

2

4

3

5

4

2

4

رطوبت بيشينه

96

66

95

67

67

100

75

83

82

96

84

رطوبت ميانگين

24

25

36

24

23

33

30

27

33

29

24

تبخير ماهيانه

343.5

319.4

257.4

325.3

356.5

294.2

322.1

335.3

332.9

329

372.1

سمت باد بيشينه

330

200

340

300

320

240

350

260

230

240

260

سرعت باد بيشينه

20

18

12

24

23

15

26

20

23

18

23

تعداد روز باراني

6

1

6

3

5

4

5

5

3

3

3