پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

 

ايستگاه

يزد

طبس

رباط

گاريزات

بافق

عقدا

مروست

ميبد

مهريز

ابركوه

هرات

بهاباد

بارش ماهيانه

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ارتفاع برف تجمعي

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

درجه حرارت ميانگين

31.5

34.7

29.7

23.5

32.1

32.1

27.6

33.9

30

28.6

28.5

28.8

درجه حرارت ميانگين كمينه

24.4

28.1

22.6

14.6

23.2

25.6

18.3

30

23.4

20.6

20.5

20.6

درجه حرارت ميانگين بيشينه

38.6

41.3

36.9

32.4

41

38.6

37

37.8

36.5

36.7

36.5

36.9

حداقل مطلق

19.8

23.2

16.1

8.6

20

21

14.8

16.4

19

17

16.4

17.4

حداكثر مطلق

43

45.4

41.4

35.6

44.2

42.4

40.2

42.4

40.4

40.2

39.2

39.8

ساعات آفتابي

345.5

353.2

352

309.3

348.4

346

361.1

357.2

340.7

338.9

345.6

337

رطوبت كمينه

003

004

006

008

002

002

003

008

006

004

002

004

رطوبت بيشينه

034

036

048

043

033

032

040

036

046

035

041

043

رطوبت ميانگين

013

015

018

022

012

013

016

019

023

017

014

015

تبخير ماهيانه

484.8

484.7

462.6

390.9

504.1

550.5

399.8

468.9

459.9

513.4

483.5

438.5

سمت باد بيشينه

310

110

150

320

330

340

280

290

280

300

210

290

سرعت باد بيشينه

15

18

19

10

10

19

10

15

15

15

16

14

تعداد روز باراني

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

تعداد روز يخبندان

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0