پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

 

ايستگاه

يزد

طبس

رباط

گاريزات

بافق

عقدا

مروست

ميبد

مهريز

ابركوه

هرات

بهاباد

بارش ماهيانه

Tr

0.5

6.9

0

Tr

2.2

0.1

5.6

3

0.2

0

0.6

ارتفاع برف تجمعي

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

درجه حرارت ميانگين

26.4

30.7

26

18.5

28.3

26.8

22.6

25.7

24.9

23.3

23.6

25.1

درجه حرارت ميانگين كمينه

19.1

24.3

19.5

10

20.1

20.3

13.6

17.7

18.1

15.5

16.4

17.3

درجه حرارت ميانگين بيشينه

33.6

37.2

32.5

27

36.5

33.2

31.6

33.7

31.7

31.1

30.8

32.8

حداقل مطلق

15.6

18.7

13.8

5.8

14.4

14

9.2

12.6

9.4

11.4

11.4

11.6

حداكثر مطلق

39.2

41.5

37.4

32.6

41.2

39.4

36.6

39.4

37

36.6

36.6

37.2

ساعات آفتابي

296.7

309.2

306.3

268.8

304.1

264.2

296.3

302.8

294.6

261.9

309.3

299

رطوبت كمينه

003

004

006

011

003

003

004

009

015

006

005

005

رطوبت بيشينه

061

060

086

082

066

070

052

069

065

058

048

073

رطوبت ميانگين

023

019

023

040

018

021

024

030

031

025

020

020

تبخير ماهيانه

380.7

401.1

379.7

283.9

408.6

408.9

325.7

362.2

369.3

404.1

406.9

406.2

سمت باد بيشينه

280

330

90

310

290

340

270

230

280

270

260

230

سرعت باد بيشينه

24

26

24

10

26

24

15

23

20

17

18

23

تعداد روز باراني

6

3

3

0

3

2

1

5

2

1

0

1

تعداد روز يخبندان

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0