پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

ايستگاه

يزد

طبس

رباط

گاريزات

بافق

عقدا

مروست

ميبد

مهريز

ابركوه

هرات

بهاباد

بارش ماهيانه

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ارتفاع برف تجمعي

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

درجه حرارت ميانگين

11.8

12.4

11.1

5

12.7

11.8

7.5

9

11.3

8.5

9.2

9.6

درجه حرارت ميانگين كمينه

2.9

5.2

4.3

5.3-

4

4.6

3.2-

1.4-

4.1

0.2-

0

0

درجه حرارت ميانگين بيشينه

20.8

19.6

17.9

15.3

21.5

19.1

18.1

19.3

18.6

17.1

18.3

19.2

حداقل مطلق

0

2.2

0

9-

0

2

6.2-

4.4-

1

4-

2.8-

3.4-

حداكثر مطلق

25.6

22.5

23.5

18.4

26.

4

24.6

22.4

25.6

23.2

22.4

23.4

25

ساعات آفتابي

258

254.9

258.1

248.4

263

258

266.9

261.9

263.8

265.3

272.7

259.7

پديده هاي مخرب جوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رطوبت كمينه

003

012

005

005

002

005

004

007

012

005

003

005

رطوبت بيشينه

050

049

065

078

052

052

064

064

054

070

059

070

رطوبت ميانگين

021

026

023

025

022

021

025

034

029

029

021

024

تبخير ماهيانه

117.7

87.8

155.4

0

113.5

105.9

0

0

100.9

32.6

13.5

0

سمت باد بيشينه

250

350

150

290

310

240

330

340

330

360

250

220

سرعت باد بيشينه

17

12

17

11

15

25

12

14

18

15

16

22

تعداد روز باراني

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

تعداد روز يخبندان

1

0

1

30

1

0

27

22

0

19

21

20