۱۴۰2 : سال مهار تورم، رشد تولید            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2023 : آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها            


آموزشگاه/دانشگاه : *  
رشته و پایه تحصیلی: *  
تعداد دانش آموز/ دانشجو : *  
ایستگاه هواشناسی : *  
روز : *  
تاریخ : // *  
آدرس متقاضی : *  
شماره تلفن : *