۱۴۰2 : جهش تولید با مشارکت مردم            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2024 :«خط مقدم اقدام اقلیمی»            


آموزشگاه/دانشگاه : *  
رشته و پایه تحصیلی: *  
تعداد دانش آموز/ دانشجو : *  
ایستگاه هواشناسی : *  
روز : *  
تاریخ : // *  
آدرس متقاضی : *  
شماره تلفن : *