۱۴۰2 : سال مهار تورم، رشد تولید            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2023 : آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها            

اعداد نوشته شده مقابل هر گزینه تعداد رای هایی که به آن گزینه داده شده است را نشان میدهد تعداد شرکت کنندگان : 745 نفر
1- فعالیت عمده شما در کدام بخش کشاورزی است ؟
 • باغداری - 607
 • زراعت - 667
 • گلخانه - 671
 • دام - 244
 • طیور - 209
 • شیلات - 223
 • زنبورداری - 224
2- چند درصد از پیش بینی های اعلام شده درست بوده است ؟
 • 0 تا 25 درصد - 106
 • 25 تا 50 درصد - 248
 • 50 تا 75 درصد - 210
 • 75 تا 100 درصد - 180
3- چند درصد از توصیه های هواشناسی کشاورزی را به کار می بندید؟
 • 25 درصد - 50
 • 50 درصد - 281
 • 75 درصد - 160
 • 100 درصد - 253
4- توصیه های اعلام شده تا چه حد در بهبود تولیدات شما موثر بوده است ؟
 • 25 درصد - 49
 • 50 درصد - 247
 • 75 درصد - 195
 • 100 درصد - 253
5- چند درصد از عملیات کاری خود را با توجه به توصیه های اعلام شده تنظیم می نمایید ؟
 • 25 درصد - 48
 • 50 درصد - 245
 • 75 درصد - 193
 • 100 درصد - 258
6-توصیه های اعلام شده چند درصد در کاهش خسارت ناشی از عوامل جوی به محصولات شما موثر بوده است ؟
 • 25 درصد - 53
 • 50 درصد - 249
 • 75 درصد - 185
 • 100درصد - 257