۱۴۰2 : سال مهار تورم، رشد تولید            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2023 : آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها            

اعداد نوشته شده مقابل هر گزینه تعداد رای هایی که به آن گزینه داده شده است را نشان میدهد تعداد شرکت کنندگان : 1439 نفر
۱- شما بیشتر از طریق کدامیک از رسانه ها از اخبار سازمان هواشناسی مطلع می شوید؟
 • سایت اینترنتی اداره کل هواشناسی استان یزد - 331
 • اپلیکشن اختصاصی سازمان هواشناسی - 167
 • صداوسیما - 166
 • فضای مجازی - 495
 • تلفن گویا 134 - 163
 • سرویس پیامک هواشناسی - 101
2-پیش بینی های سازمان هواشناسی کشور چه میزان دربرنامه ریزیهای روزمره زندگی شما موثر است؟
 • خیلی کم - 30
 • کم - 67
 • متوسط - 107
 • زیاد - 215
 • خیلی زیاد - 292
3-تا چه میزان از کیفیت پیش بینی های سازمان هواشناسی رضایت دارید؟
 • خیلی کم - 31
 • کم - 66
 • متوسط - 259
 • زیاد - 121
 • خیلی زیاد - 234
4-تا چه میزان از بخش گزارش (کارشناسان پیش بینی )اخبار سازمان صدا وسیما رضایت دارید؟
 • خیلی کم - 31
 • کم - 69
 • متوسط - 263
 • زیاد - 118
 • خیلی زیاد - 230
5-ضرورت افزایش کمی گزارشهای هواشناسی درطول شبانه روزچقدر است ؟
 • خیلی کم - 102
 • کم - 140
 • متوسط - 132
 • زیاد - 106
 • خیلی زیاد - 230
6-به نظر شما روند ارتقاکیفیت پیش بینی های هواشناسی طی سالهای اخیر به چه میزان بوده است؟
 • خیلی کم - 34
 • کم - 71
 • متوسط - 136
 • زیاد - 239
 • خیلی زیاد - 234
7-در کل میزان رضایت شما از عملکرد اداره کل هواشناسی استان چگونه است ؟
 • خیلی کم - 31
 • کم - 65
 • متوسط - 202
 • زیاد - 179
 • خیلی زیاد - 234