۱۴۰2 : سال مهار تورم، رشد تولید            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2023 : آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها            

 

نظرسنجی بخش کشاورزی - 2


فرم نظرسنجی *1- فعالیت عمده شما در کدام بخش کشاورزی است ؟
       
2- چند درصد از پیش بینی های اعلام شده درست بوده است ؟
    
3- چند درصد از توصیه های هواشناسی کشاورزی را به کار می بندید؟
    
4- توصیه های اعلام شده تا چه حد در بهبود تولیدات شما موثر بوده است ؟
    
5- چند درصد از عملیات کاری خود را با توجه به توصیه های اعلام شده تنظیم می نمایید ؟
    
6-توصیه های اعلام شده چند درصد در کاهش خسارت ناشی از عوامل جوی به محصولات شما موثر بوده است ؟