۱۴۰2 : سال مهار تورم، رشد تولید            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2023 : آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها            

 

نظرسنجی عمومی - 1


فرم نظرسنجی ۱- شما بیشتر از طریق کدامیک از رسانه ها از اخبار سازمان هواشناسی مطلع می شوید؟
      
2-پیش بینی های سازمان هواشناسی کشور چه میزان دربرنامه ریزیهای روزمره زندگی شما موثر است؟
     
3-تا چه میزان از کیفیت پیش بینی های سازمان هواشناسی رضایت دارید؟
     
4-تا چه میزان از بخش گزارش (کارشناسان پیش بینی )اخبار سازمان صدا وسیما رضایت دارید؟
     
5-ضرورت افزایش کمی گزارشهای هواشناسی درطول شبانه روزچقدر است ؟
     
6-به نظر شما روند ارتقاکیفیت پیش بینی های هواشناسی طی سالهای اخیر به چه میزان بوده است؟
     
7-در کل میزان رضایت شما از عملکرد اداره کل هواشناسی استان چگونه است ؟