۱۴۰2 : جهش تولید با مشارکت مردم            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2024 :«خط مقدم اقدام اقلیمی»            
تحلیل وضعیت بارندگی استان یزد

تحلیل وضعیت بارندگی استان یزد

.

تحلیل وضعیت بارندگی استان یزد

تحلیل وضعیت بارندگی استان یزد

.

  27 خرداد 1403
تحلیل وضعیت بارندگی استان یزد

تحلیل وضعیت بارندگی استان یزد

.

  19 اردیبهشت 1403
تحلیل وضعیت بارندگی استان یزد

تحلیل وضعیت بارندگی استان یزد

.

  2 اردیبهشت 1403
تحلیل وضعیت بارندگی استان یزد

تحلیل وضعیت بارندگی استان یزد

.

  21 اسفند 1402
تحلیل وضعیت بارندگی استان یزد

تحلیل وضعیت بارندگی استان یزد

.

تحلیل وضعیت بارندگی استان یزد

تحلیل وضعیت بارندگی استان یزد

.

تحلیل وضعیت بارندگی استان یزد

تحلیل وضعیت بارندگی استان یزد

.

تحلیل وضعیت بارندگی استان یزد

تحلیل وضعیت بارندگی استان یزد

.

تحلیل وضعیت بارندگی استان یزد

تحلیل وضعیت بارندگی استان یزد

.

تحلیل وضعیت بارندگی استان یزد

تحلیل وضعیت بارندگی استان یزد

.

  21 شهریور 1402
تحلیل وضعیت بارندگی استان یزد

تحلیل وضعیت بارندگی استان یزد

.