۱۴۰2 : جهش تولید با مشارکت مردم            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2024 :«خط مقدم اقدام اقلیمی»            

گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی

شرح وظایف گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی 

1-کاربردی نمودن اطلاعات جوی وارائه خدمات هواشناسی به بخشهای دولتی و خصوصی در زمینه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و زیربنایی در سطح استان

2- مشارکت در طرحها و پروژه های مشترک تحقیقاتی ومطالعاتی با موسسات و مراکز تحقیقاتی استان با هماهنگی ستاد مرکزی سازمان

3-تهیه و آزمون مدل های عددی پیش بینی متناسب با کاربردهای مختلف اطلاعات وخدمات هواشناسی ، نیاز کاربران واقلیم منطقه

4- مطالعه وتحقیق پیرامون تاثیر پدیده های جوی وتغییر اقلیم منطقه برجنبه های مختلف اقتصادی ، صنعتی ، اجتماعی ، زیر بنایی استانی

5-همکاری در ایجاد بانک اطلاعات هواشناسی کاربردی 

 

 تاریخ ثبت : -1156 فروردین 769
  آخرین به روزرسانی : 12 آبان 1394
 مدیر سایت
 7919