۱۴۰2 : جهش تولید با مشارکت مردم            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2024 :«خط مقدم اقدام اقلیمی»            

گروه پیش بینی وصدور پیش آگاهی های جوی

شرح وظایف گروه پیش بینی وصدور پیش آگاهی های جوی 

1-تجزیه وتحلیل اطلاعات هواشناسی وصدور پیش بینی محلی با همکاری واحدهای متناظر ستادی با هدف تامین امنیت پروازها ، حمل ونقل وعموم مردم ، بهبود کشاورزی ، اتخاذ تصمیمات بهینه در امور زیربنایی و... درسطح استان

2-همکاری با سایر دستگاههای دولتی استانی در امور مدیریت بحران وکاهش مخاطرات جوی واقلیمی

3- بررسی روزانه نقشه های واقعی و نقشه های پیش بینی جهت کنترل کیفیت وانتخاب مدل مناسب با توجه به الگوهای مختلف جوی

4- تجزیه وتحلیل نقشه های کلیدی به ویژه نقشه های سطح زمین برای ترسیم جبهه ها روی نقشه سطح زمین

5- تحلیل تصاویر وداده های ماهواره ای و راداری جهت صدور پیش بینی و پیش آگاهی های جوی در مقیاس منطقه ای و مزو

6- بررسی میزان دقت پیش بینی مدل های عددی مانندECMWF-GFS -ARPEGE WRF-MM5   و...

7- بررسی وتحقیق اثر تغییر تفکیک افقی مدلهای عددی  پیش بینی وضع هوا در شبیه سازی سامانه های همدیدی

 8-اطلاع رسانی وصدور بولتن های پیش بینی استانی

 9-تهیه محصولات پیش بینی برای ترازهای استاندارد پرواز برای فرودگاه استان

10- تهیه وصدور WARNING. SIGMET. RAFOR . TAFORواصلاحیه های آنها وموارد مشابه دیگر

11- بررسی خروجی مدلهای عددی برای پروازهای استانی

12- صدور اطلاعیه واخطاریه های مربوط به پیش بینی شرایط جوی حاد برای شرایطی مانند افزایش یا کاهش شدید دما ، وزش بادهای شدید ، تغییرات شدید رطوبت ، تگرگ و... در سطح استان

13-شرکت موثر درجلسات تخصصی داخل و خارج هواشناسی استان و ارائه گزارشها وتحلیل های مربوطه به مراجع ذیربط

14- همکاری وهماهنگی با ستاد درراستای بهبود پیش بینی محلی واستانی 

 تاریخ ثبت : -1156 فروردین 769
  آخرین به روزرسانی : 12 آبان 1394
 مدیر سایت
 8129