۱۴۰2 : جهش تولید با مشارکت مردم            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2024 :«خط مقدم اقدام اقلیمی»            
توصیه پیش آگاهی کشاوزی

توصیه پیش آگاهی کشاوزی

.

  30 اردیبهشت 1403
هشدار آلودگی سطح زرد

هشدار آلودگی سطح زرد

.

  29 اردیبهشت 1403
پیش بینی وضعیت جوی استان یزد در 5 روز آینده

پیش بینی وضعیت جوی استان یزد در 5 روز آینده

.

  29 اردیبهشت 1403
هشدار آلودگی سطح زرد

هشدار آلودگی سطح زرد

.

  29 اردیبهشت 1403
بارش 48ساعت گذشته

بارش 48ساعت گذشته

.

  29 اردیبهشت 1403
پیش بینی وضعیت جوی استان در 5 روز آینده

پیش بینی وضعیت جوی استان در 5 روز آینده

.

  28 اردیبهشت 1403
بارش 24 ساعت گذشته

بارش 24 ساعت گذشته

.

  28 اردیبهشت 1403
پیش بینی وضعیت جوی استان یزد در 5 روز آینده

پیش بینی وضعیت جوی استان یزد در 5 روز آینده

.

  27 اردیبهشت 1403
بارش 24ساعت گذشته

بارش 24ساعت گذشته

.

  27 اردیبهشت 1403
پیش بینی وضعیت جوی استان یزد در 5 روز آینده

پیش بینی وضعیت جوی استان یزد در 5 روز آینده

.

  26 اردیبهشت 1403
هشدار هواشناسی سطح زرد

هشدار هواشناسی سطح زرد

.

  26 اردیبهشت 1403
هشدار هواشناسی سطح زرد

هشدار هواشناسی سطح زرد

.

  26 اردیبهشت 1403
بارش 24ساعت گذشته

بارش 24ساعت گذشته

.

  26 اردیبهشت 1403
پیش بینی وضعیت جوی استان یزد در 5 روز آینده

پیش بینی وضعیت جوی استان یزد در 5 روز آینده

.

  25 اردیبهشت 1403
پیش بینی وضعیت جوی استان یزد در 5 روز آینده

پیش بینی وضعیت جوی استان یزد در 5 روز آینده

.

  24 اردیبهشت 1403
توصیه پیش آگاهی کشاوزی

توصیه پیش آگاهی کشاوزی

.

  24 اردیبهشت 1403
پیش بینی وضعیت جوی استان در 5 روز آینده

پیش بینی وضعیت جوی استان در 5 روز آینده

.

  23 اردیبهشت 1403
هشدار هواشناسی - سطح زرد

هشدار هواشناسی - سطح زرد

.

  23 اردیبهشت 1403
هشدار هواشناسی - سطح زرد

هشدار هواشناسی - سطح زرد

.

  23 اردیبهشت 1403
پیش بینی وضعیت جوی استان یزد در 5 روز آینده

پیش بینی وضعیت جوی استان یزد در 5 روز آینده

.

  22 اردیبهشت 1403
پیش بینی وضعیت جوی استان در 5 روز آینده

پیش بینی وضعیت جوی استان در 5 روز آینده

.

  21 اردیبهشت 1403
پیش بینی وضعیت جوی استان یزد در 5 روز آینده

پیش بینی وضعیت جوی استان یزد در 5 روز آینده

.

  20 اردیبهشت 1403
بارش‌های اردیبهشت ماه استان یزد در ۷۲ سال گذشته بی‌سابقه بود

بارش‌های اردیبهشت ماه استان یزد در ۷۲ سال گذشته بی‌سابقه بود

.

  20 اردیبهشت 1403
پیش بینی وضعیت جوی استان یزد در 5 روز آینده

پیش بینی وضعیت جوی استان یزد در 5 روز آینده

.

  19 اردیبهشت 1403
هشدار هواشناسی سطح زرد

هشدار هواشناسی سطح زرد

.

  19 اردیبهشت 1403
هشدار هواشناسی سطح زرد

هشدار هواشناسی سطح زرد

.

  19 اردیبهشت 1403
تحلیل وضعیت بارندگی استان یزد

تحلیل وضعیت بارندگی استان یزد

.

  19 اردیبهشت 1403
پیش بینی وضعیت جوی استان در 5 روز آینده

پیش بینی وضعیت جوی استان در 5 روز آینده

.

  18 اردیبهشت 1403
هشدار هواشناسی - سطح زرد

هشدار هواشناسی - سطح زرد

.

  17 اردیبهشت 1403
هشدار هواشناسی - سطح زرد

هشدار هواشناسی - سطح زرد

.

  17 اردیبهشت 1403
 
 
 
 
 
 
 
 
« 1 ... 3 4 5 6 ... 7 31 » صفحه: