۱۴۰2 : جهش تولید با مشارکت مردم            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2024 :«خط مقدم اقدام اقلیمی»            

ایمیل کارکنان دستگاه

  نام نام خانوادگی پست سازمانی محل خدمت ایمیل
  مهدی ابراهیمی کارشناس مسئول هواشناسی همدیدی و مدیریت بحران های جوی رباط  پشت بادام M-Ebrahim@irimo.ir
  حکیمه خاتون انوری کارشناس مسئول توسعه مدیریت و منابع یزد H-Anvari@irimo.ir
  لیلی ایلچی خانی کارشناس امور اداری یزد L-ilchikhani@irimo.ir
  محمدرضا باخدا مسئول ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تکمیلی و مدیریت بحران های جوی بهاباد M-Bakhoda@irimo.ir
  گلریز باستانی کارشناس امور اداری یزد G-Bastani@irimo.ir
  احمد باقری اتابک کارشناس هواشناسی همدیدی و مدیریت بحران های جوی یزد Ah-Bagheri@irimo.ir
  رضا برهانی مدیرکل یزد R-Borhani@irimo.ir
  محسن پژمان کارشناس هواشناسی همدیدی و مدیریت بحران های جوی یزد M-Pejman@irimo.ir
  سیدصادق پور حسینی کاردان هواشناسی هرات S-Poorhoseini@irimo.ir
           
  محمود توکلی کارشناس توسعه هواشناسی کاربردی یزد M-Tavakoli@irimo.ir
  صادق جوادی نیکخو کارشناس هواشناسی همدیدی و مدیریت بحران های جوی یزد S-javadi@irimo.ir
  حسین حدادی بیدکی مسئول ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تکمیلی و مدیریت بحران های جوی مهریز H-Hadadi@irimo.ir
          M-HoseiniSabzevari@irimo.ir
  سیدمحمد حسینی کوچه باغ کارشناس هواشناسی همدیدی و مدیریت بحران های جوی یزد M-Hoseini@irimo.ir
  علیرضا حیدری مسئول حراست یزد A-Heidari@irimo.ir
  سیدکاظم حیدرپور کارشناس مسئول هواشناسی همدیدی و مدیریت بحران های جوی  یزد K-Heidarpoor@irimo.ir
  علی خبیری - یزد A-khabiri@irimo.ir
  علیرضا دشتی رحمت آبادی مسئول حراست یزد A-Dashti@irimo.ir
  محمدجواد دهستانی کارشناس توسعه هواشناسی کاربردی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا یزد MJ-Dehestani@irimo.ir
  احسان الله دهقانی معاون فنی و شبکه پایش یزد E-Dehghani@irimo.ir
  محمدرضا دهقانی کارشناس کنترل کیفی گزارش های دیدبانی یزد M-Dehghani@irimo.ir
  سمیه دهقانی فیروزآبادی رییس اداره فن آوری اطلاعات و ارتباطات هواشناسی و سامانه های هشدار یزد S-Dehghani@irimo.ir
           
  قاسم راجی کارشناس ارزیابی و توسعه ایستگاه های هواشناسی و مدیریت بحران های جوی یزد G-Raji@irimo.ir
  اصغر رحیمی مروست کارشناس مسئول هواشناسی همدیدی و مدیریت بحران های جوی مروست A-Rahimi@irimo.ir
           
           
  مهدی رعدآبادی رییس اداره هواشناسی سینوپتیک اصلی و مدیریت بحران های جوی گاریزات M-Radabadi@irimo.ir
  محسن ریحانی - یزد M-Reyhani@irimo.ir
  علی اصغر زارع کارشناس هواشناسی همدیدی و مدیریت بحران های جوی یزد A-Zare@irimo.ir
  مجید زارع مسئول ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تکمیلی و مدیریت بحران های جوی ابرکوه M-Zare@irimo.ir
  حمید زارع مهرجردی مسئول ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تکمیلی و مدیریت بحران های جوی میبد H-Zare@irimo.ir
  احمد زارع پور احمد آباد  رییس اداره هواشناسی سینوپتیک اصلی و مدیریت بحران های جوی عقدا A-Zarepoor@irimo.ir
  مهدیه زارعی کارشناس مسئول تجهیزات هواشناسی یزد M-Zarei@irimo.ir
           
  علیرضا سلطانی گردفرامرزی رییس  اداره مهندسی تجهیزات هواشناسی یزد A-Soltani@irimo.ir
           
  احمد رضا شورابی کارشناس هواشناسی همدیدی و مدیریت بحران های جوی یزد A-Shoorabi@irimo.ir
  محمدرضا شیرغلامی رییس گروه توسعه هواشناسی کاربردی یزد M-Shirgholami@irimo.ir
  حسین صادقی کارشناس مسئول هواشناسی همدیدی و مدیریت بحران های جوی گاریزات H-Sadeghi@irimo.ir
  سیدحسن طباطبایی کارشناس مسئول هواشناسی همدیدی و مدیریت بحران های جوی یزد H-Tabatabaei@irimo.ir
  سیدعلی طباطبایی کارشناس توسعه هواشناسی کاربردی یزد SA-Tabatabaei@irimo.ir
  سیدامین طباطبایی عقدا کارشناس تجهیزات هواشناسی و مدیریت بحران های جوی یزد A-TabatabaeiA@irimo.ir
  منوچهر فرودی کارشناس امنیت سیستم های رایانه ای و خدمات نرم افزاری یزد M-Forodi@irimo.ir
  حسین فلاح پور مسئول دفتر یزد H-Falahpoor@irimo.ir
  حسین فلاحتی کارشناس هواشناسی همدیدی و مدیریت بحران های جوی هرات H-Falahati@irimo.ir
  اعظم قلع گر حکومتی کارپرداز یزد A-Hokomati@irimo.ir
  علی اکبر قنبری مروست رییس اداره هواشناسی سینوپتیک اصلی و مدیریت بحران های جوی مروست Ak-Ghanbari@irimo.ir
  احمد قنبری مروست مسئول ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تکمیلی و مدیریت بحران های جوی هرات A-Ghanbari@irimo.ir
  احمد گل شائیان کارشناس هواشناسی همدیدی و مدیریت بحران های جوی ابرکوه A-Gholshayean@irimo.ir
  محمدعلی مدبر راد پیش بین مسئول هواشناسی و مدیریت بحران یزد M-Modabber@irimo.ir
  داود مظفری خلف بادام رییس اداره هواشناسی سینوپتیک اصلی و مدیریت بحران های جوی رباط    پشت بادام D-Mozafari@irimo.ir
  سیدعباس میرحسینی رییس اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هو ا یزد A-Mirhoseini@irimo.ir
  علیرضا نبوی میبدی کارشناس مسئول هواشناسی همدیدی و مدیریت بحران های جوی عقدا A-Nabavi@irimo.ir
           
  محمود یحیوی پوربافقی رییس اداره هواشناسی سینوپتیک اصلی و مدیریت بحران های جوی  بافق M-Yahyavi@irimo.ir
  بهنام یوسفی فر کارشناس هواشناسی همدیدی و مدیریت بحران های جوی میبد B-Yosefi@irimo.ir

 تاریخ ثبت : 20 تیر 1398
  آخرین به روزرسانی : 19 آبان 1401
 
 6221