۱۴۰2 : جهش تولید با مشارکت مردم            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2024 :«خط مقدم اقدام اقلیمی»            

اداره فناوری اطلاعات وارتباطات هواشناسی

شرح وظایف اداره فناوری اطلاعات وارتباطات هواشناسی

 

 1-همکاری با ستاد ومدیرکل استان در راستای تدوین برنامه های فناوری اطلاعات وارتباطات هواشناسی استان

2- تهیه گزارش های عملکرد فناوری اطلاعات وارتباطات هواشناسی استان وارائه به مسئولین ذیربط

3-انجام عملیات ثبت داده های ایستگاه های هواشناسی استان توسط نرم افزارهای مربوط ،

4-انجام عملیات کنترل کیفی بر روی داده های کلیه ایستگاههای هواشناسی استان وارسال آنها به ستاد مرکزی بر طبق دستورالعمل های اعلام شده

5-نگهداری وبه روز رسانی وب سایت استانی

6- ایجاد وپشتیبانی پایگاههای داده وفراداده موجود در استان

7-همکاری وتعامل با ستاد مرکزی سازمان در خصوص رفع نواقص آماری واشکالات اعلام شده از سوی دفتر فناوری اطلاعات وارتباطات هواشناسی

8- نصب ، راه اندازی ، پشتیبانی وتوسعه کلیه سخت افزارها ونرم افزارهای فناوری اطلاعات وارتباطات مورد نیاز هواشناسی استان

9-توسعه سیستمهای نرم افزاری مرتبط با امنیت اطلاعات

10- توسعه سیستمهای پایه فناوری اطلاعات جهت بهینه شدن شبکه های ارتباطی داده

11- راهبری ، نظارت وتوسعه شبکه داخلی ارتباط داده وتامین امنیت آن

 

 

 تاریخ ثبت : -1156 فروردین 769
  آخرین به روزرسانی : 12 آبان 1394
 مدیر سایت
 7797