۱۴۰2 : جهش تولید با مشارکت مردم            شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2024 :«خط مقدم اقدام اقلیمی»            

اداره توسعه مدیریت و منابع

شرح وظایف اداره توسعه مدیریت و منابع 

1- بررسی واجرای قوانین ومقررات استخدامی ودستورالعملهای ابلاغی

 2- انجام امور استخدامی وامور مرتبط با ترفیع ، انتقال، تعلیق ،بازنشستگی کارکنان در هواشناسی استان

 3- همکاری با ستاد ومدیرکل در برنامه ریزی وتامین نیروی انسانی در هواشناسی استان

4- نظارت بر رعایت شرایط احراز پستهای سازمانی ، حضور وغیاب کارکنان وبیمه وامور رفاهی کارکنان

 5-تهیه و ارائه گزارشها وآمار اداری ، مالی وپرسنلی

6- نظارت بر امور خدماتی در هواشناسی استان

7- تامین وسایل و ملزومات مصرفی در هواشناسی استان

8- تهیه پرونده آموزشی کارکنان هواشناسی استان ، نیاز سنجی وپیگیری توسعه مهارتهای ایشان با هماهنگی ستاد

 9-تهیه وتنظیم موافقتنامه های هزینه ای وتملک دارایی های سرمایه ای هواشناسی استان

10- پیگیری امور مربوط به اخذ تخصیص اعتبارات هزینه ای وتملک دارایی های سرمایه ای

11- تهیه گزارش عملکرد بودجه جهت ارائه به مراجع مختلف نظارتی

12- انجام امور حقوقی ، تنظیم قرارداد ، شکایات ولوایح دفاعیه درهواشناسی استان در صورت نیاز

13- مطالعه کلیه قوانین ،آیین نامه ها ومصوبات جدید و قوانین تغییر یافته واعلام آن به واحدهای ذیربط واتخاذ رویه واحد در مورد مسائل حقوقی با هماهنگی ستاد

14- کنترل اموال سرمایه ای ، تملکی ومستند سازی اموال غیر منقول هواشناسی استان

 15-اجرای امور مالی و محاسباتی ونگهداری وتنظیم حسابها طبق قانون وضوابط ومقررات مربوط واطمینان از صحت وسلامت آنها

16- حفظ اسناد ودفاتر مالی در قالب سیستم های نرم افزاری از طریق بروز آوری آنها

17- نگهداری حساب اموال دولتی ونظارت بر اموال مذکور از طریق استقرار سیستم نرم افزاری اموال وارسال گزارشات لازم به مراجع ذیربط

18- تحویل وتحول وجوه دریافتی در قالب اعتبارات تخصیص داده شده

19-پیگیری در خصوص حسابهای غیرقطعی از نظر واریز یا ارسال اسناد مثبته

20- نظارت برصحت پرداخت های انجام شده از طریق مطابقت با قوانین ومقررات مرتبط

21-تنظیم دفاتر وصدور بر اساس شرح وظایف روزانه 

 تاریخ ثبت : -1156 فروردین 769
  آخرین به روزرسانی : 12 آبان 1394
 مدیر سایت
 8279