شهادت مظلومانه حضرت زهرا سلام الله علیها ام ابیها تسلیت باد            " 1397 سال حمایت از کالای ایرانی"            شعار سال 2018 سازمان هواشناسی جهانی: آماده باش جوی ، هوشیاری اقلیمى            

شرح وظایف معاونت فنی وشبکه ایستگاه ها

1- هدایت و نظارت بر برنامه های مهندسی تجهیزات هواشناسی

2- هدایت ونظارت بر برنامه های شبکه پایش هواشناسی

3- هدایت ونظارت بر برنامه های رادار هواشناسی ودریایی هواشناسی

4- نظارت برعملکرد واحدهای تحت سرپرستی وارزیابی آنها با برنامه های از قبل تعیین شده

5- همکاری وهماهنگی با سایر دستگاههای ذیربط استانی در راستای وظایف مرتبط با بخش هواشناسی

 6-نظارت بر تهیه وتنظیم برنامه های میان مدت وکوتاه مدت واحدهای تحت سرپرستی وارزیابی میزان تحقق برنامه های مذکور

7- شرکت در کمیسیونها ،کمیته ها وشوراهای مربوط حسب قوانین وآیین نامه های موضوعه