پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

ایستگاه

یزد

رباط

گاریزات

بافق

عقدا

مروست

میبد

مهریز

ابرکوه

هرات

بهاباد

بارش ماهیانه

8.3

7.4

8.8

5.7

4.8

5.7

6.9

3.9

5.1

18.9

12

ارتفاع برف تجمعی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

درجه حرارت میانگین

26.1

25.3

22.3

27.4

26.7

22.4

25.7

24.6

23

22.6

24.6

درجه حرارت میانگین کمینه

19.4

19.1

9.7

18.6

20.7

13

16.9

18.3

15

15.2

16.6

درجه حرارت میانگین بیشینه

32.3

31

25.7

35.6

32.6

31.1

33.2

29.8

30

30

31.1

حداقل مطلق

12.2

8.8

3.2

12.3

13

8.5

10

12.6

9.1

10.6

10

حداکثر مطلق

37.4

36.4

30.8

41

37.7

36

38.4

34.9

34.9

35.4

37.2

ساعات آفتابی

285.7

275.3

239.8

286.4

270.2

277.6

278

291.3

255.6

295.9

279.7

رطوبت کمینه

2

6

8

3

1

3

1

3

3

3

4

رطوبت بیشینه

100

84

95

100

92

98

92

100

95

87

94

رطوبت میانگین

18

23

23

18

13

26

20

19

24

22

20

تبخیر ماهیانه

357.9

363.6

275.6

361.9

417

299.3

356.6

349.7

371.3

344.2

384.2

سمت باد بیشینه

300

220

270

290

240

240

230

250

330

250

220

سرعت باد بیشینه

24

22

14

25

26

21

23

20

24

15

25

تعداد روز بارانی

6

5

3

3

3

5

4

3

5

4

5

تعداد روز یخبندان

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0