پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

ایستگاه

یزد

رباط

گاریزات

بافق

عقدا

مروست

میبد

مهریز

ابرکوه

هرات

بهاباد

بارش ماهیانه

2.7

2.6

3.5

0.2

0.8

9.6

4.8

TR

0.6

26.8

0.8

ارتفاع برف تجمعی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

درجه حرارت میانگین

13.4

11.7

10

15

13.6

10.2

12.6

12.5

10.6

11.3

12.2

درجه حرارت میانگین کمینه

7.6

6.1

-1.1

8.6

8

3.4

5

7.2

4.2

4.8

5.8

درجه حرارت میانگین بیشینه

19.8

17.2

14

22.7

19.7

18.2

20.6

17.8

17.6

17.7

18.6

حداقل مطلق

-1.2

-3.1

-10.6

-0.4

-0.4

-5.4

-5

-1.8

-5.6

-4.4

-3.3

حداکثر مطلق

26.5

25.4

20.6

30.7

26.5

24.9

28.3

25.3

25.7

23.2

26.1

ساعات آفتابی

200.3

197.6

210.3

210

204.8

221.4

210.8

239

221.6

228.8

202.9

رطوبت کمینه

6

13

14

6

1

7

4

8

10

7

7

رطوبت بیشینه

98

88

92

83

82

97

97

100

97

89

100

رطوبت میانگین

33

37

38

31

28

44

35

33

43

39

41

تبخیر ماهیانه

145.7

129.3

-

-

173.2

-

-

-

194.2

-

-

سمت باد بیشینه

230

240

220

190

210

220

210

280

220

220

230

سرعت باد بیشینه

18

22

12

18

24

22

23

15

24

24

21

تعداد روز بارانی

2

2

3

1

5

3

3

1

1

3

1

تعداد روز یخبندان

2

4

18

2

1

9

7

3

7

6

5