پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

ایستگاه

یزد

رباط

گاریزات

بافق

عقدا

مروست

میبد

مهریز

ابرکوه

هرات

بهاباد

بارش ماهیانه

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ارتفاع برف تجمعی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

درجه حرارت میانگین

33.3

31.7

26.2

33.4

33.5

29.7

32.4

31.4

30.7

30

31

درجه حرارت میانگین کمینه

26.2

25.6

18.5

23.8

27

20.3

23.7

25

22.7

22.1

21.8

درجه حرارت میانگین بیشینه

40.3

37.9

33.9

43.1

40

39.1

41.1

37.7

38.7

37.8

37.7

حداقل مطلق

23

19.6

14.4

20.2

23.3

17

20.1

22.9

19.9

19.2

16.2

حداکثر مطلق

43.4

42.7

36.6

46.2

44.5

41.2

44.7

40.5

40.4

39.6

41.8

ساعات آفتابی

366.4

374.7

347.5

379

346.6

363.5

370

367.6

356.2

351.6

376.2

رطوبت کمینه

3

8

5

3

1

4

5

3

1

7

3

رطوبت بیشینه

23

42

38

23

17

40

25

21

28

36

31

رطوبت میانگین

9

14

16

9

5

13

12

9

13

17

10

تبخیر ماهیانه

512.4

574.8

481.9

535.7

613.4

451.3

513.2

483.2

502.1

513.1

569.2

سمت باد بیشینه

010

090

090

030

050

040

360

080

030

330

050

سرعت باد بیشینه

16

19

10

20

18

16

15

15

15

12

20

تعداد روز بارانی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

تعداد روز یخبندان

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0