پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

 

پیش بینی فصلی  دما  (تیر،مرداد،شهریور) 1399

متوسط دمای استان در خرداد ، تیر و مرداد ماه  1تا 2 درجه وشهریور ماه 2تا 3 درجه بالاتر از نرمال پیش بینی می گردد. 

 

 

پیش بینی فصلی  بارش  (تیر،مرداد،شهریور) 1399

بطور کلی مجموع بارش استان در تیر ، مرداد وشهریور ماه نرمال پیش بینی شده است.