" 1398 سال رونق تولید"            شعار سال 2019 سازمان هواشناسی جهانی: خورشید، زمین و هوا            

 

پیش بینی فصلی   (مرداد ، شهریور ،مهر)

متوسط دمای  استان دراین سه ماه عمدتا 0/5 تا 1 درجه بالاتر از نرمال برآورد شده است فقط مناطق شیرکوه نرمال مایل به کمتر از نرمال براورد گردیده است .

مجموع بارش استان در این سه ماه  نرمال پیش بینی شده است.

پیش بینی وضعیت جوی کشور در  (مرداد ، شهریور ،مهر)

 مجموع بارش سه ماهه (مرداد ، شهریور ،مهر) کشور نرمال بجز مناطق شمالغرب که مایل به کمتر از نرمال پیش بینی گردیده است . 

میانگین دمای سه ماهه (مرداد ، شهریور ،مهر)  عمدتا مایل به بیشتر از نرمال پیش بینی گردیده است .