" 1398 سال رونق تولید"            شعار سال 2019 سازمان هواشناسی جهانی: خورشید، زمین و هوا            

 

پیش بینی فصلی  دما  (آبان ، آذر ،دی)

متوسط دمای  استان دراین سه ماه بطور کلی افزایشی وبیش از نرمال پیش بینی شده است. بطوریکه نیمه غربی استان 0/5 تا 1 درجه سانتیگراد و نیمه شرقی استان 1 تا 2 درجه سانتیگراد بالاتر از نرمال پیش بینی شده است.

پیش بینی فصلی  بارش (آبان ، آذر ،دی)

مجموع بارش استان در این سه ماه  نرمال پیش بینی شده است.

پیش بینی وضعیت جوی کشور در  (آبان ، آذر ،دی)

 مجموع بارش سه ماهه (آبان ، آذر ،دی)کشور در آبان ماه بیش از نرمال پیش بینی میشود. در ماه آذر بارش کشور در محدوده نرمال تا قدری کمتر از آن خواهد بود و کاهش بارش در جنوب غرب کشور محسوستر است. بارش در ماه دی کمتر از نرمال برآورد شده است.

میانگین دمای سه ماهه (آبان ، آذر ،دی)   کشور در آبان بین یک تا دو درجه بیش از نرمال خواهد بود، اما در بازه زمانی نیمه آذر تا اوایل دی تعدیل شده و نرمال میشود.