پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

ایستگاه

یزد

رباط

گاریزات

بافق

عقدا

مروست

میبد

مهریز

ابرکوه

هرات

بهاباد

بارش ماهیانه

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ارتفاع برف تجمعی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

درجه حرارت میانگین

33.8

32.1

29.5

34.5

34.0

30.6

32.9

32.6

31.4

30.7

30.8

درجه حرارت میانگین کمینه

25.8

24.6

18.6

23.8

26.7

20.5

23.0

25.1

22.4

22.0

21.4

درجه حرارت میانگین بیشینه

40.3

38

34.5

43.1

40.4

39.5

41.1

37.8

38.9

38.2

37.9

حداقل مطلق

20.9

18.3

13.4

17.6

21.5

16.8

17.9

20.3

19.1

18.6

15.1

حداکثر مطلق

43.9

42.4

38.0

47.0

44.8

44

45.2

41.3

43.0

42.0

42.0

ساعات آفتابی

364.0

368.7

346.7

369.7

352.8

357.9

367.8

363.4

359

348.7

396.8

رطوبت کمینه

2

8

7

3

1

4

5

3

4

4

3

رطوبت بیشینه

41

42

35

40

32

33

41

33

32

44

30

رطوبت میانگین

10

15

16

10

7

13

12

10

13

14

12

تبخیر ماهیانه

502.5

548.8

451.7

543.7

570.3

420.9

479.1

478.0

486.9

498.8

541.8

سمت باد بیشینه

150

160

060

010

040

050

320

350

300

230

070

سرعت باد بیشینه

14

11

11

23

19

16

15

14

12

12

22

تعداد روز بارانی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

تعداد روز یخبندان

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0