پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

 

ايستگاه

يزد

طبس

رباط

گاريزات

بافق

عقدا

مروست

ميبد

مهريز

ابركوه

هرات

بهاباد

بارش ماهيانه

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ارتفاع برف تجمعي

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

درجه حرارت ميانگين

34

36.2

32.2

26.5

33.7

34

30.1

33.5

32.2

31.2

30.8

30.7

درجه حرارت ميانگين كمينه

27.2

30.1

25.9

18.7

24.9

27.2

21.4

25.9

25.8

23.8

23.6

23.6

درجه حرارت ميانگين بيشينه

40.8

42.2

38.6

34.2

42.4

40.7

38.9

41.2

38.6

38.5

38.1

37.9

حداقل مطلق

21.6

24.6

18

12.4

16.4

22.2

15

18.8

22

18.4

17.6

15.8

حداكثر مطلق

44.5

46.6

43.2

37.6

46.6

44.4

42.6

44.8

42.4

43.2

41

41.5

ساعات آفتابي

338.2

363

351.3

229.7

349.4

312.8

327.9

335.4

317.1

309.4

297.9

354.2

رطوبت كمينه

003

003

007

007

002

005

004

008

006

004

002

004

رطوبت بيشينه

034

031

047

045

037

039

042

038

032

035

029

044

رطوبت ميانگين

013

012

017

019

011

013

018

020

015

016

012

013

تبخير ماهيانه

524.8

515.5

570.9

437.5

561.6

578.9

374.7

507.5

485

538.8

557.9

528.9

سمت باد بيشينه

320

300

130

060

310

340

30

330

240

180

010

320

سرعت باد بيشينه

14

19

18

10

12

17

10

14

20

15

16

16

تعداد روز باراني

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

تعداد روز يخبندان

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0