پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

ايستگاه

 

 

يزد

 

 

طبس

 

 

رباط

 

 

گاريزات

 

 

بافق

 

 

عقدا

 

 

مروست

 

 

ميبد

 

 

مهريز

 

 

ابركوه

 

 

هرات

 

 

بهاباد

 

 

بارش ماهيانه

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

ارتفاع برف تجمعي

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

درجه حرارت ميانگين

 

 

22.2

 

 

25.1

 

 

20.7

 

 

15.6

 

 

22.8

 

 

23

 

 

19.5

 

 

20.6

 

 

21.1

 

 

20.3

 

 

20.7

 

 

19.8

 

 

درجه حرارت ميانگين كمينه

 

 

14.7

 

 

18

 

 

14.4

 

 

6.7

 

 

13.9

 

 

16.1

 

 

10

 

 

11.7

 

 

14

 

 

13

 

 

12.6

 

 

28.3

 

 

درجه حرارت ميانگين بيشينه

 

 

29.6

 

 

32.1

 

 

27

 

 

24.4

 

 

32.1

 

 

29.8

 

 

29

 

 

29.5

 

 

28.1

 

 

27.6

 

 

28.7

 

 

11.3

 

 

حداقل مطلق

 

 

10.6

 

 

10.2

 

 

7.4

 

 

38

 

 

7.2

 

 

10.6

 

 

6.4

 

 

6.4

 

 

9.2

 

 

8.4

 

 

9.6

 

 

4.6

 

 

حداكثر مطلق

 

 

34.9

 

 

39.2

 

 

33.8

 

 

30.2

 

 

39.4

 

 

37

 

 

35.4

 

 

34.6

 

 

34.6

 

 

33.2

 

 

35.2

 

 

36

 

 

ساعات آفتابي

 

 

305.8

 

 

305.4

 

 

310.2

 

 

305.7

 

 

306.5

 

 

294.5

 

 

303.5

 

 

308.8

 

 

304.8

 

 

304.9

 

 

297.7

 

 

296.7

 

 

پديده هاي مخرب جوي

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

رطوبت كمينه

 

 

004

 

 

005

 

 

005

 

 

004

 

 

007

 

 

005

 

 

003

 

 

007

 

 

010

 

 

006

 

 

007

 

 

006

 

 

رطوبت بيشينه

 

 

041

 

 

039

 

 

054

 

 

057

 

 

050

 

 

054

 

 

049

 

 

055

 

 

057

 

 

042

 

 

044

 

 

051

 

 

رطوبت ميانگين

 

 

017

 

 

018

 

 

019

 

 

022

 

 

024

 

 

017

 

 

023

 

 

025

 

 

025

 

 

020

 

 

021

 

 

020

 

 

تبخير ماهيانه

 

 

244.5

 

 

260.3

 

 

299.5

 

 

228.4

 

 

301.4

 

 

301.8

 

 

235

 

 

268

 

 

272

 

 

258.2

 

 

244.5

 

 

265.2

 

 

سمت باد بيشينه

 

 

300

 

 

330

 

 

330

 

 

220

 

 

360

 

 

320

 

 

330

 

 

340

 

 

350

 

 

340

 

 

300

 

 

320

 

 

سرعت باد بيشينه

 

 

12

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

9

 

 

11

 

 

8

 

 

10

 

 

7

 

 

7

 

 

12

 

 

10

 

 

تعداد روز باراني

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

تعداد روز يخبندان

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0