شهادت مظلومانه حضرت زهرا سلام الله علیها ام ابیها تسلیت باد            " 1397 سال حمایت از کالای ایرانی"            شعار سال 2018 سازمان هواشناسی جهانی: آماده باش جوی ، هوشیاری اقلیمى            

 

ايستگاه

يزد

رباط

گاريزات

بافق

عقدا

مروست

ميبد

مهريز

ابركوه

هرات

بهاباد

بارش ماهيانه

TR

0

00.2

TR

0

0

0

0

0

0

00.4

ارتفاع برف تجمعي

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

درجه حرارت ميانگين

33.5

31.5

25.4

33.8

33.7

30.2

33.1

31.7

31.3

30.8

30.2

درجه حرارت ميانگين كمينه

26.4

24.7

17.2

24.8

26.9

21.1

26

24.7

23.3

23

22.3

درجه حرارت ميانگين بيشينه

40.7

38.3

33.6

42.9

40.5

39.3

40.1

38.7

39.3

38.6

38

حداقل مطلق

23

20

14

21.2

23.2

18.2

20

22.2

19.8

19.6

18.4

حداكثر مطلق

43.5

43.5

38.2

46

44.2

42

45

41.8

41.7

40.6

41.4

ساعات آفتابي

376.8

377.4

372.8

376.2

370.6

374.6

378.9

374.4

366.6

376.1

367.4

رطوبت كمينه

9

13

19

8

10

9

12

9

9

9

9

رطوبت بيشينه

24

27

37

26

21

26

25

20

26

24

24

رطوبت ميانگين

16

20

28

17

16

18

19

15

17

16

17

تبخير ماهيانه

492.7

485.7

448.4

532.8

554.4

429.9

501.2

498.5

502.7

544.5

536.5

سمت باد بيشينه

140

160

060

040

230

030

360

360

300

350

360

سرعت باد بيشينه

15

17

10

22

17

9

12

16

17

15

16

تعداد روز باراني

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

تعداد روز يخبندان

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0