پیام روز جهانی هواشناسی درسال 2020 «اقلیم و آب»            "1399سال جهش تولید"            

ايستگاه

 

 

يزد

 

 

طبس

 

 

رباط

 

 

گاريزات

 

 

بافق

 

 

عقدا

 

 

مروست

 

 

ميبد

 

 

مهريز

 

 

ابركوه

 

 

هرات

 

 

بهاباد

 

 

بارش ماهيانه

 

 

12.4

 

 

3.5

 

 

25.8

 

 

11.8

 

 

4.6

 

 

27.6

 

 

6.8

 

 

7.1

 

 

14.7

 

 

5.1

 

 

3.9

 

 

23.2

 

 

ارتفاع برف تجمعي

 

 

4.6

 

 

0

 

 

8.5

 

 

7

 

 

0

 

 

9

 

 

1.5

 

 

6.1

 

 

0.1

 

 

0

 

 

0.1

 

 

0.1

 

 

درجه حرارت ميانگين

 

 

9.6

 

 

12.1

 

 

9.3

 

 

3.8

 

 

11.7

 

 

9.5

 

 

7.7

 

 

8

 

 

8.7

 

 

7.3

 

 

8.8

 

 

8.5

 

 

درجه حرارت ميانگين كمينه

 

 

3.4

 

 

6.6

 

 

4.4

 

 

-2.8

 

 

4.5

 

 

4.1

 

 

0.1

 

 

0.5

 

 

2.7

 

 

0.4

 

 

2.1

 

 

2

 

 

درجه حرارت ميانگين بيشينه

 

 

15.9

 

 

17.7

 

 

14.2

 

 

10.4

 

 

18.8

 

 

14.9

 

 

15.2

 

 

15.4

 

 

14.7

 

 

14.3

 

 

15.4

 

 

14.9

 

 

حداقل مطلق

 

 

-3

 

 

-0.8

 

 

-4

 

 

-8.6

 

 

-4

 

 

-1.2

 

 

-4.6

 

 

-6.6

 

 

-3.8

 

 

-6

 

 

-4

 

 

-5.7

 

 

حداكثر مطلق

 

 

23.2

 

 

25.6

 

 

23.4

 

 

16

 

 

27

 

 

23.8

 

 

21.6

 

 

24

 

 

21.6

 

 

20.5

 

 

21.8

 

 

23

 

 

ساعات آفتابي

 

 

198.6

 

 

192.3

 

 

174.1

 

 

169.8

 

 

209.1

 

 

172.1

 

 

224.3

 

 

183.9

 

 

201.3

 

 

205.3

 

 

219.9

 

 

199.2

 

 

پديده هاي مخرب جوي

 

 

Sn-ra

 

 

Ra

 

 

Sn-ra

 

 

Sn-ra

 

 

Ra

 

 

Shra-sn

 

 

Sn-ra

 

 

Sn-shra

 

 

Sn-ra

 

 

Ra

 

 

Sn-ra

 

 

Sn-ra

 

 

رطوبت كمينه

 

 

008

 

 

018

 

 

013

 

 

009

 

 

007

 

 

015

 

 

006

 

 

015

 

 

014

 

 

10

 

 

007

 

 

010

 

 

رطوبت بيشينه

 

 

100

 

 

088

 

 

100

 

 

096

 

 

096

 

 

100

 

 

096

 

 

100

 

 

098

 

 

098

 

 

093

 

 

100

 

 

رطوبت ميانگين

 

 

050

 

 

047

 

 

053

 

 

055

 

 

044

 

 

053

 

 

045

 

 

057

 

 

051

 

 

046

 

 

045

 

 

052

 

 

تبخير ماهيانه

 

 

0

 

 

90.1

 

 

14

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سمت باد بيشينه

 

 

210

 

 

280

 

 

180

 

 

210

 

 

180

 

 

210

 

 

210

 

 

210

 

 

210

 

 

250

 

 

220

 

 

200

 

 

سرعت باد بيشينه

 

 

22

 

 

10

 

 

17

 

 

18

 

 

15

 

 

22

 

 

16

 

 

17

 

 

22

 

 

20

 

 

24

 

 

20

 

 

تعداد روز باراني

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

9

 

 

5

 

 

7

 

 

5

 

 

6

 

 

5

 

 

8

 

 

6

 

 

7

 

 

تعداد روز يخبندان

 

 

6

 

 

1

 

 

3

 

 

25

 

 

2

 

 

4

 

 

18

 

 

14

 

 

6

 

 

16

 

 

13

 

 

11