شهادت مظلومانه حضرت زهرا سلام الله علیها ام ابیها تسلیت باد            " 1397 سال حمایت از کالای ایرانی"            شعار سال 2018 سازمان هواشناسی جهانی: آماده باش جوی ، هوشیاری اقلیمى            

ايستگاه

 

 

يزد

 

 

طبس

 

 

رباط

 

 

گاريزات

 

 

بافق

 

 

عقدا

 

 

مروست

 

 

ميبد

 

 

مهريز

 

 

ابركوه

 

 

هرات

 

 

بارش ماهيانه

 

 

0

 

 

tr

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

tr

 

 

0

 

 

ارتفاع برف تجمعي

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

درجه حرارت ميانگين

 

 

28.3

 

 

31.2

 

 

26.8

 

 

21.7

 

 

28.4

 

 

29.1

 

 

25

 

 

27.1

 

 

27.2

 

 

26.2

 

 

26

 

 

درجه حرارت ميانگين كمينه

 

 

20.6

 

 

24.4

 

 

19.8

 

 

13.6

 

 

19.1

 

 

22.2

 

 

15.8

 

 

18.5

 

 

20.5

 

 

18.2

 

 

18.3

 

 

درجه حرارت ميانگين بيشينه

 

 

36

 

 

38

 

 

33.9

 

 

29.8

 

 

37.7

 

 

36.1

 

 

34.2

 

 

35.7

 

 

33.9

 

 

34.1

 

 

33.7

 

 

حداقل مطلق

 

 

18.2

 

 

19.2

 

 

13.8

 

 

9.8

 

 

12.2

 

 

18.2

 

 

14

 

 

16

 

 

16.8

 

 

16.4

 

 

15.4

 

 

حداكثر مطلق

 

 

37.8

 

 

40.6

 

 

36.4

 

 

31.4

 

 

40

 

 

38

 

 

35.6

 

 

37.5

 

 

35.4

 

 

36

 

 

35.8

 

 

ساعات آفتابي

 

 

328.1

 

 

333.9

 

 

331.3

 

 

290.5

 

 

340.3

 

 

313

 

 

311.4

 

 

328.8

 

 

316.9

 

 

313.2

 

 

323.8

 

 

پديده هاي مخرب جوي

 

 

Du-sa

 

 

Ra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa

 

 

 

 

 

Ds

 

 

 

 

 

Ra

 

 

 

 

 

رطوبت كمينه

 

 

6

 

 

4

 

 

8

 

 

13

 

 

4

 

 

5

 

 

5

 

 

8

 

 

9

 

 

7

 

 

5

 

 

رطوبت بيشينه

 

 

37

 

 

34

 

 

60

 

 

50

 

 

44

 

 

40

 

 

49

 

 

51

 

 

41

 

 

45

 

 

42

 

 

رطوبت ميانگين

 

 

18

 

 

17

 

 

20

 

 

29

 

 

23

 

 

18

 

 

20

 

 

26

 

 

21

 

 

20

 

 

20

 

 

تبخير ماهيانه

 

 

391.7

 

 

410

 

 

402.7

 

 

389.8

 

 

455.9

 

 

373.5

 

 

293.7

 

 

382.6

 

 

412.3

 

 

403.6

 

 

388.6

 

 

سمت باد بيشينه

 

 

19

 

 

10

 

 

12

 

 

10

 

 

10

 

 

14

 

 

10

 

 

15

 

 

12

 

 

13

 

 

16

 

 

سرعت باد بيشينه

 

 

300

 

 

220

 

 

150

 

 

350

 

 

360

 

 

40

 

 

290

 

 

260

 

 

330

 

 

30

 

 

360

 

 

تعداد روز باراني

 

 

0

 

 

1

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

1

 

 

0

 

 

تعداد روز يخبندان

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0